Rekrutacja do przedszkola rok szkolny 2023/2024

ZASADY REKRUTACJI

  • Zasady i kryteria przyjęć dzieci do przedszkola:
  • do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat,
  • dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie karty zgłoszeń dziecka (do pobrania tutaj)
  • osoby niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.
  • termin składania kart ustala dyrektor przedszkola

W pierwszej kolejności przyjmowane są:

  • rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola
  • dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
  • dzieci niepełnosprawne objęte się kształceniem specjalnym.( przedszkole zapewnia opiekę i pomoc specjalistów)

Przyjęcie następuje po decyzji dyrekcji przedszkola.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci w ciągu roku szkolnego w zależności od liczby wolnych miejsc.

 

Do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 2022 PDF